Lorentz Center - Provable Security against Physical Attacks from 15 Feb 2010 through 19 Feb 2010
  Current Workshop  |   Overview   Back  |   Home   |   Search   |     

    Provable Security against Physical Attacks
    from 15 Feb 2010 through 19 Feb 2010

 

 

Press release Centrum Wiskunde & Informatica

Amsterdam, 15 February 2010

 

Researchers join forces to develop new methods against side-channel attacks

 

Side-channel attacks, a special class of attacks against breaking the security that is used by or stored in electronic devices like smart cards or RFID chips, are becoming a major problem. Scientists have recently discovered the starting point of what may be fundamental approaches to defend against side-channel attacks. At the workshop

Provable Security against Physical Attacks, that started today at the Lorentz Center in Leiden, cryptographers and hardware engineers gather to develop new methods and tools. The Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Leiden University, MIT, the Catholic University of Leuven and ENS Paris are organizing the event.

 

In our daily life we use a number of mobile electronic devices, like banking cards to withdraw money from an ATM, the OV-chip card, a smart card or electronic car keys. To make those devices secure, strong cryptography (like encryption and authentication schemes) is implemented on them. In theory this should prevent any misuse. However in practice such devices are nonetheless often successfully compromised by so called side-channel attacks. In such attacks, the weaknesses in the physical implementation of the device are exploited rather than breaking the strong cryptography directly.

 

For certain implementations of a number of cryptographic methods it has been demonstrated that by measuring the physical properties, like the power consumption of a chip on a banking card, the secrets stored on the chip can be extracted. This breaks the security of the card. Also by measuring the electromagnetic radiation emitted by the chips, the security of RFID chips that are used in electronic (car) keys can be broken.

 

Side-channel attacks are a major problem in practice and much research is being done to find countermeasures. Hardware engineers mostly do this research as it has been believed that side-channel attacks are a practical problem. However, recently new cryptographic principles were discovered that contribute in making implementations secure against any known or unknown side-channel attack. Thereby making only minimal assumptions on the hardware on which the scheme is implemented. The first cryptographic systems that are based on these principles have recently been developed and offer a high level of assurance.

 

The "Provable Security against Physical Attacks" workshop will bring together cryptographers, applied researchers and people from the industry interested in this new line of research from all over the world. Scientists from over 40 universities and institutes will participate. This is the first time that a meeting in this format is being organised in Europe. The first one took place as recently as August 2009 at MIT (USA).

 

About the Centrum Wiskunde & Informatica

Founded in 1946, Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is the national research institute for mathematics and computer science in the Netherlands. It is located at Science Park Amsterdam and is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). The institute is internationally focused and renowned. Over 160 researchers conduct pioneering research in about 70 projects and share their acquired knowledge with society. Approximately 30 researchers are also employed as professors at universities. The institute has generated roughly twenty spin-off companies.

 

Links:

http://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2010/383/description.php3?wsid=383

 

Press contact:

More information:  Prof.dr. R.J.F. Cramer; Email: ronald.cramer@cwi.nl;

Telephone: 020-5924166

 

Karin Blankers, press officer Centrum Wiskunde & Informatica,

Karin.Blankers@cwi.nl, Telephone: 020-5924092 or 06-24221105.Centrum

Wiskunde & Informatica, Science Park 123, 1098 XG Amsterdam, www.cwi.nl.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Persbericht Centrum Wiskunde & Informatica

Amsterdam, 15 februari 2010

 

Onderzoekers bundelen krachten om nieuwe methoden te ontwikkelen tegen side-channel attacks

 

Side-channel attacks, een categorie ?aanvallen? die gericht is op het breken van geheime sleutels die opgeslagen zijn op en gebruikt worden door elektronische apparatuur als smart cards of RFID-chips, vormt een steeds groter probleem. Wetenschappers hebben onlangs ontdekt wat het principe zou kunnen zijn van een nieuwe benadering tegen dit soort aanvallen. Op de workshop Provable Security against Physical Attacks, die vandaag van start is gegaan op het Lorentz Center in Leiden, komen theoretische cryptografen en hardware specialisten bij elkaar om nieuwe methoden en tools op dit gebied te ontwikkelen. Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), de Universiteit Leiden, MIT, de Katholieke Universiteit Leuven en ENS Paris organiseren gezamenlijk dit evenement.

 

In ons dagelijks leven gebruiken we allerlei mobiele elektronische apparatuur zoals een bankpas, de OV-chipkaart, een smart card of digitale autosleutels. Om deze apparatuur te beveiligen wordt krachtige cryptografie, zoals encryptie of authenticatie systemen, geļmplementeerd. In theorie zou dit elk misbruik moeten voorkomen. Toch komt het voor dat deze apparatuur te maken krijgt met succesvol uitgevoerde side-channel attacks. Bij deze aanvallen wordt gebruik gemaakt van de zwakheden in de apparatuur in plaats van het rechtstreeks kraken van de cryptografie.

 

Van sommige implementaties van een aantal cryptografische methoden is aangetoond dat door het meten van eigenschappen, zoals het energieverbruik van de chip in een bankpasje, de beveiligde gegevens die op de chip staan opgeslagen, kunnen worden gelezen. Dit breekt de sleutel van de kaart. Ook de sleutel van RFID-chips, die worden gebruikt in elektronische autosleutels, kan worden gebroken door het meten van de

elektromagnetische straling die vrijkomt in de chip.

 

Side-channel attacks vormen een steeds groter probleem. Er wordt veel onderzoek gedaan om maatregelen te nemen tegen deze aanvallen. Omdat men er lange tijd vanuit is gegaan dat side-channel attacks een praktisch probleem zijn werd dit onderzoek grotendeels uitgevoerd door hardware specialisten. Er zijn echter recent nieuwe cryptografische principes ontdekt die ertoe bijdragen dat implementaties veiligheid bieden tegen elke (bekende of onbekende) side-channel attack, waarbij slechts minimale aannames over de hardware worden gedaan waar het systeem op is geļmplementeerd. De eerste cryptografische systemen die op deze principes zijn gebaseerd, zijn reeds ontwikkeld en bieden een hoge mate van zekerheid.

 

Tijdens de workshop Provable Security against Physical Attacks komen uit de hele wereld cryptografen, onderzoekers uit de toegepaste wetenschap en afgevaardigen uit de industrie samen om hun ervaringen te delen over deze nieuwe lijn van onderzoek. Wetenschappers van veertig universiteiten en instituten nemen deel aan de workshop. Het is de eerste keer dat een bijeenkomst van dit formaat in Europa wordt georganiseerd. In augustus 2009 vond op MIT (USA) de eerste bijeenkomst plaats die ooit op dit gebied is georganiseerd.

 

Over het CWI

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is sinds 1946 het nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is gevestigd op het Science Park Amsterdam en is deel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het instituut heeft een sterke internationale positie. Ruim 160 wetenschappers doen er grensverleggend onderzoek en dragen de verkregen kennis over aan de maatschappij. Ongeveer 30 van de onderzoekers zijn hoogleraar aan een universiteit. Uit het instituut zijn circa twintig spin-off bedrijven voortgekomen.

 

Links:

http://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2010/383/description.php3?wsid=383

 

Noot voor de pers:

Meer informatie:  Prof.dr. R.J.F. Cramer;  Email: ronald.cramer@cwi.nl;

Telefoon: 020-5924166

Behandeld door: Karin Blankers, wetenschapsvoorlichter Centrum Wiskunde

& Informatica, Karin.Blankers@cwi.nl, tel. 020-5924092 bgg 4248 of

06-24221105.  Centrum Wiskunde & Informatica, Science Park 123, 1098 XG

Amsterdam, www.cwi.nl.

    [Back]